Hero image

.európska charta informácii pre mládež

prijatá XV. Valným zhromaždením Európskej mládežníckej informačnej a poradenskej agentúry (ERYICA) v Bratislave (Slovenská republika) dňa 19. novembra 2004

Preambula

V rôznorodých spoločnostiach a v integrovanej Európe, ktorá ponúka veľa výziev a príležitostí, rastie dôležitosť prístupu mladých Európanov k informáciám a ich schopnosť analyzovať a využiť ich. Práca s informáciami pre mládež im môže pomôcť dosiahnuť ich túžby a môže podporiť ich účasť ako aktívnych členov v spoločnosti. Informácie majú byť poskytované spôsobmi, ktoré zvyšujú mladým ľuďom možnosti výberu a zároveň podporujú ich samostatnosť a prevzatie zodpovednosti.

Rešpektovanie demokracie, ľudských práv a základných slobôd implikuje právo všetkých mladých ľudí na prístup k úplným, objektívnym, jasným a spoľahlivým informáciám z rôznych oblastí ich života. Právo na informácie bolo uznané vo Všeobecnej deklarácií ľudských práv, v Dohovore o právach dieťaťa, v európskom Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd a v Odporúčaní č. 7 (90) Rady Európy týkajúcom sa informácií a poradenstva pre mladých ľudí v Európe. Toto právo je tiež základom pre mládežnícke informačné aktivity Európskej únie.

Úvod

Všestranná práca s informáciami pre mládež zahŕňa všetky témy, ktoré mladých ľudí zaujímajú a môže zahŕňať celé spektrum aktivít: informovanie, poradenstvo, usmerňovanie, podporovanie, priateľskú pomoc, vedenie a tréning, vytváranie sietí a odporúčanie špecializovaných služieb. Tieto aktivity môžu byť vykonávané cez informačné centrá mladých alebo prostredníctvom informačných služieb mládeže v iných inštitúciách, či použitím elektronických alebo iných médií. Zmyslom princípov Európskej charty informácií pre mládež (ďalej Charta) je aplikácia všetkých foriem mnohostrannej práce s informáciami pre mládež. Ony tvoria základ pre minimálne normy a kvalitatívne opatrenia, ktoré by mali byť stanovené v každej krajine ako prvky súhrnného a koordinovaného prístupu k informáciám pre mládež, ako súčasť politiky mládeže. 

Princípy

Pre všestrannú prácu s informáciami pre mládež, ktorej cieľom je zaručiť právo mladých ľudí na informácie platia smernice založené na týchto princípoch :

 1. Informačné centrá mladých a informačné služby mládeže majú byť prístupné všetkým mladým ľuďom bez výnimky.
 2. Informačné centrá mladých a informačné služby mládeže majú zaručovať rovnosť prístupu k informáciám pre všetkých mladých ľudí, bez rozdielu na ich postavenie, pôvod, pohlavie, náboženstvo alebo sociálnu situáciu. Špeciálna pozornosť by mala byť venovaná znevýhodneným skupinám a mladým ľuďom so špecifickými potrebami.
 3. Informačné centrá mladých a informačné služby mládeže by mali byť ľahko dostupné. Mali by byť atraktívne pre mladých ľudí a poskytované v priateľskej atmosfére. Prevádzkové hodiny by mali vyhovovať potrebám mladých ľudí.
 4. Dostupnosť informácií má byť založená na tom, čo mladí ľudia žiadajú a na informačných potrebách, ktoré pociťujú. Mala by pokrývať všetky témy, ktoré zaujímajú mladých ľudí a majú sa tvoriť tak, aby pokryli i nové témy.
 5. Každý užívateľ má byť rešpektovaný ako osoba a odpoveď na každú otázku má byť osobná. Poskytnutá má byť spôsobom, ktorý posilňuje užívateľov, podporuje ich k samostatnosti a rozvíja schopnosť analyzovať a využívať informácie.
 6. Informačné služby pre mládež sú bezplatné.
 7. Informácie sa odovzdávajú spôsobom, ktorý rešpektuje súkromie užívateľov a ich právo na anonymitu.
 8. Informácie sa poskytujú profesionálnym spôsobom a personálom, ktorý je na tento účel vyškolený.
 9. Poskytnuté informácie sú kompletné, aktuálne, presné, praktické a priateľské k užívateľovi.
 10. Snahou je zabezpečenie objektivity poskytnutej informácie cez pluralizmus a overenie použitých zdrojov.
 11. Poskytnutá informácia má byť nezávislá na akomkoľvek náboženskom, politickom, ideologickom a komerčnom vplyve.
 12. Informačné centrá mladých a informačné služby mládeže sa majú snažiť obsiahnuť najväčší možný počet mladých ľudí – prijímateľov a to spôsobmi, ktoré sú efektívne a vhodné pre rôzne skupiny a potreby. Budú kreatívne a inovačné vo voľbe svojich stratégii , metód, nástrojov.
 13. Mladí ľudia majú mať príležitosť primeranými spôsobmi sa zúčastňovať rôznych štádií práce s informáciami pre mládež, na miestnej, regionálnej alebo medzinárodnej úrovni. Táto môže okrem iného zahŕňať: identifikáciu informačných potrieb, projektov a aktivít jedincov rovnakého postavenia v skupine.
 14. Informačné centrá mladých a informačné služby mládeže majú spolupracovať s inými mládežníckymi organizáciami a zložkami, obzvlášť v ich regióne a majú vytvárať siete s inými inštitúciami, ktoré pracujú s mladými ľuďmi.
 15. Informačné centrá mladých a informačné služby mládeže majú pomáhať mladým ľuďom aj v prístupe k informáciám prostredníctvom moderných informačných a komunikačných technológií a rozvíjať zručnosti pri ich využívaní.
 16. Žiadny zdroj financovania práce s informáciami pre mládež by nemal vystupovať takým spôsobom, že zabraňuje informačnému centru mladých alebo informačným službám mládeže v aplikácii všetkých princípov tejto Charty.
 17. © ERYICA - 2004

  Oddelovac Footer

  Na stiahnutie:

  Ikona PDF Európska charta informácii pre mládež
  (137kB, pdf)